วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การใช้งานโปรแกรมกราฟิกส์

รหัส 2201-2419 การใช้งานโปรแกรมกราฟิกส์

(กำลังอยู่ในช่วงจัดเตรียมเนื้อหา)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รหัส 3204-1010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เห็นคุณค่าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ปฏิว้ติการใช้งานระบบแครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

วิชาโครงงาน

3401-6001 วิชาโครงงาน